Kino „Wisła” – repertuar na marzec 2017

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem Kina „Wisła” w Tarnobrzegu na marzec 2017. Repertuar na marzec zawiera między innymi takie filmy jak: CIEMNIEJSZA STRONA GREYA, ZERWANY KŁOS, SZTUKA KOCHANIA – HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ,  LA LA LAND, BYŁ SOBIE PIES, PORADY NA ZDRADY, POKOT, OZZY, MARIA SKŁODOWSKA-CURIE.

KINO WISŁA
Tarnobrzeskiego Domu Kultury
zaprasza na filmy:

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA

reż. James Foley, melo­dra­mat, USA, 2017, czas: 2 godz.
Druga część ekra­ni­za­cji świa­to­wego best­sel­leru – try­lo­gii autor­stwa E.L. James. Skomplikowany miło­sny zwią­zek Christiana i Any prze­cho­dzi w kolejną fazę. Niespodziewanie na dro­dze
ich szczę­ścia staje poprzed­nia miłość Christiana
24.02.2017 r., godz. 10.00
26.02.2017 r., godz. 19.00, 21.15
27 – 28.02.2017 r., godz. 18.00, 20.30
1.03.2017 r., godz. 18.00, 20.30
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

ZERWANY KŁOS

reż. Witold Ludwig, dra­mat, reli­gijny, Polska, 2017, czas: 1 godz. 35 min.
Trwa I wojna świa­towa. Carskie oddziały pano­szą się w oko­li­cach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeń­ską w obro­nie wiary. Jej ojciec obwi­nia się za śmierć córki. Dzieje boha­te­rów dopeł­nia Teresa, która nosi w sercu tajem­nicę o gwał­cie zada­nym przez kozaka Sorokina.
27.02 i 1.03.2017 r., godz. 16.15
cena biletu: 14 zł, ulgowy – 12 zł

SZTUKA KOCHANIA
HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ

reż. M. Sadowska, bio­gra­ficzny, dra­mat, Polska, 2017, czas: 1 godz. 57 min.
Michalina Wisłocka, naj­słyn­niej­sza sek­su­olog cza­sów PRL-u, wal­czy o wyda­nie książki, która na zawsze odmieni życie sek­su­alne Polaków.
3 – 4.03.2017 r., godz. 15.45, 20.30
5.03.2017 r., godz. 20.30
6 – 8.03.2017 r., godz. 18.00
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

 LA LA LAND

reż. Damien Chazelle, musi­cal, romans, USA, 2016, czas: 2 godz. 6 min.
Los Angeles. Pianista jaz­zowy zako­chuje się w począt­ku­ją­cej aktorce.
3 – 4.03.2017 r., godz. 18.00
6 – 8.03.2017 r., godz. 20.15
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

BYŁ SOBIE PIES

pol­ska wer­sja języ­kowa
reż. Lasse Hallstrom, fami­lijny, kome­dia, USA, 2017, czas: 1 godz. 40 min.
Film jest mądrą  lek­cją dla wszyst­kich, któ­rzy marzą o posia­da­niu psa. Pokazuje naj­róż­niej­sze strony odpo­wie­dzial­no­ści  z tym zwią­zane. Jednocześnie przy­po­mina, że to od czło­wieka,
a nie psa, zależy, jak będzie wyglą­dała łącząca ich rela­cja. Pies oka­zuje prze­cież tyle serca, ile okaże się jemu.
6 i 8.03.2017 r., godz. 16.00
10.03.2017 r., godz. 16.00
12-13 .03.2017 r., godz. 16.00
15.03.2017 r., godz. 16.00
cena biletu: 14 zł, ulgowy – 12 zł

PORADY NA ZDRADY

reż. Ryszard Zatorski, kome­dia rom., Polska, 2017, czas: 1 godz. 37 min.
Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zosta­wione przez swo­ich part­ne­rów zakła­dają firmę, w któ­rej chcą zaj­mo­wać się roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów z nie­wier­no­ścią face­tów.
10.03.2017 r., godz. 18.00
12-15.03.2017 r., godz. 18.00
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

POKOT

reż. Agnieszka Holland, dramat/ kry­mi­nał, Polska/ Niemcy/Czechy/Słowacja/Szwecja, 2016, czas: 2 godz. 7 min.
W Sudetach docho­dzi do serii mor­derstw, któ­rych ofia­rami są myśliwi. Wobec bez­rad­no­ści poli­cji śledz­two roz­po­czyna eme­ry­to­wana inży­nierka.
10.03.2017 r., godz. 20.00
11.03.2017 r., godz. 20.30
12-15.03.2017 r., godz. 20.00
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

OZZY

reż. Alberto Rodriguez, ani­ma­cja, Hiszpania, Kanada, 2016, czas: 1 godz. 30 min.
Ozzy to prze­słodki pie­sek rasy beagle, uko­chany piesz­czoch całej rodziny. Kiedy jego wła­ści­ciele Susan, Ted i Paula wyjeż­dżają w daleką podróż do Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami. Ozzy tra­fia do luk­su­so­wego spa dla psów, które  oka­zuje się praw­dziwą szkołą prze­trwa­nia.
20.03.2017 r., godz. 16.15
21.03.2017 r., godz. 18.00
22.03.2017 r., godz. 16.15
cena biletu: 14 zł, ulgowy – 12

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

reż. Marie Noelle, bogra­ficzny, Belgia, Francja, Niemcy, Polska,  2016, czas: 1 godz. 40 min.
„Maria Skłodowska-Curie” to nie tylko wierna fak­tom opo­wieść o nie­sa­mo­wi­tym życiu naukowca, odkryw­czyni dwóch pier­wiast­ków – polonu i radu, ale przede wszyst­kim por­tret nie­zwy­kłej kobiety, która dzięki swo­jej inte­li­gen­cji i wie­dzy oraz nie­prze­cięt­nym umie­jęt­no­ściom zdo­łała prze­ko­nać do sie­bie świat nauki, od zawsze zdo­mi­no­wany przez męż­czyzn.
20.03.2017 r., godz. 18.00
21.03.2017 r., godz. 20.00
22.03.2017 r., godz. 18.00
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14

Kino „WISŁA” TDK zastrzega sobie moż­li­wość zmiany reper­tu­aru.
INFORMACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW: TDK – Dział Organizacji Imprez, tel. 15 822 21 10, w. 32

kino-wisla-repertuar-na-marzec-2017

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *