Kino „Wisła” – repertuar na luty 2017

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem Kina „Wisła” w Tarnobrzegu na luty 2017. W lutym Kino „Wisła” serwować będzie takie filmy jak: BALERINA, POWIDOKI, KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD, CIEMNIEJSZA STRONA GREYA, ZERWANY KŁOS, SZTUKA KOCHANIA i LA LA LAND.

KINO WISŁA REPERTUAR LUTY 2017:

 

BALERINA – 2D, 3D dub­bing

reż. Eric Summer, ani­ma­cja, Francja/ Kanada, 2017, czas: 1 godz. 40 min.
11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać bale­riną w pary­skiej ope­rze. Razem
z naj­lep­szym przy­ja­cie­lem, Wiktorem ucieka z sie­ro­cińca, by spró­bo­wać swych sił
w pary­skiej szkole baletu.
1.02.2017 r., godz. 16.15 wer­sja 3D godz. 18.00 wer­sja 2D
4.02.2017 r., godz. 15,00 wer­sja 2D godz. 17.00 wer­sja 3D
6.02.2017 r., godz. 16.00 wer­sja 3D godz. 18.00 wer­sja 2D
7.02.2017 r., godz. 18.00 wer­sja 2D
8.02.2017 r., godz. 16.00 wer­sja 2D godz. 18.00 wer­sja 3D
11 – 12.02.2017 r., godz. 13.30 wer­sja 3D
cena biletu: 15 zł, ulgowy – 13 zł

KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD – 2D dub­bing
1.02.2017 r., godz. 14.30 – cena biletu: 10 zł
10.02.2017 r., godz. 13.30 – cena biletu: 10 zł

POWIDOKI

reż. Andrzej Wajda, dra­mat, bio­gra­ficzny, Polska, 2016, czas: 1 godz. 38 min.
To film o tym, jak  socja­li­styczna wła­dza znisz­czyła cha­ry­zma­tycz­nego, nie­po­kor­nego czło­wieka.
4.02.2017 r., godz. 19.00
5.02.2017 r., godz. 20.30
6 – 8.02.2017 r., godz. 20.00
cena biletu: 15 zł, ulgowy – 13 zł

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA

reż. James Foley, melo­dra­mat, USA, 2017, czas: 2 godz.
Druga część ekra­ni­za­cji świa­to­wego best­sel­leru – try­lo­gii autor­stwa E.L. James. Przy takich emo­cjach roz­sta­nie musiało nastą­pić, przy takiej namięt­no­ści mogło być tylko chwi­lowe. Skomplikowany miło­sny zwią­zek Christiana i Any prze­cho­dzi w kolejną fazę. On pro­po­nuje, że zre­zy­gnują z układu dominujący-poddana, ona uczy się życia w luk­su­sie i miło­ści. On pró­buje zre­zy­gno­wać z manii kon­tro­lo­wa­nia, ona stara się mu w tym pomóc. Niespodziewanie na dro­dze ich szczę­ścia staje poprzed­nia miłość Christiana
10 – 15.02.2017 r., godz. 15.30, 18.00, 20.30
14 lutego – WALENTYNKI FILMOWE
przed sean­sami: godz. 15.30, 18.00, 20.30
nie­spo­dzianki walen­tyn­kowe
17 – 18.02.2017 r., godz. 18.00, 20.30
19.02.2017 r., godz. 19.15, 21.15
20 – 22.02.2017 r., godz. 18.00, 20.30
24.02.2017 r., godz. 10.00
26.02.2017 r., godz. 19.00, 21.15
27 – 28.02.2017 r., godz. 18.00, 20.30
1.03.2017 r., godz. 18.00, 20.30
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

ZERWANY KŁOS

reż. Witold Ludwig, dra­mat, reli­gijny, Polska, 2017, czas: 1 godz. 35 min.
Trwa I wojna świa­towa. Carskie oddziały pano­szą się w oko­li­cach Tarnowa. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeń­ską w obro­nie wiary. Jej ojciec obwi­nia się za śmierć córki. Dzieje boha­te­rów dopeł­nia Teresa, która nosi w sercu tajem­nicę o gwał­cie zada­nym przez kozaka Sorokina.
17 – 18.02.2017 r., godz. 14.15, 16.00
20.02.2017 r., godz. 16.00
22.02.2017 r., godz. 16.00
27.02 2017 r., godz. 16.15
1.03.2017 r., godz. 16.15
cena biletu: 14 zł, ulgowy – 12 zł

SZTUKA KOCHANIA

HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ
reż. M. Sadowska, bio­gra­ficzny, dra­mat, Polska, 2017, czas: 1 godz. 57 min.
Michalina Wisłocka, naj­słyn­niej­sza sek­su­olog cza­sów PRL-u, wal­czy o wyda­nie książki, która na zawsze odmieni życie sek­su­alne Polaków.
3 – 4.03.2017 r., godz. 15.45.20.30
5.03.2017 r., godz. 20.30
6 – 8.03.2017 r., godz. 18.00
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

LA LA LAND

reż. Damien Chazelle, musi­cal, romans, USA, 2016, czas: 2 godz. 6 min.
Los Angeles. Pianista jaz­zowy zako­chuje się w począt­ku­ją­cej aktorce.
3 – 4.03.2017 r., godz. 18.00
6 – 8.03.2017 r., godz. 20.15
cena biletu: 16 zł, ulgowy – 14 zł

 Kino „WISŁA” TDK zastrzega sobie moż­li­wość zmiany reper­tu­aru.
INFORMACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW: TDK – Dział Organizacji Imprez, tel. 15 822 21 10, w. 32

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *