11 lutego narciarskie mistrzostwa na stoku w Konarach. Zapisz się!

11 lutego na stoku w Konarach odbywać się będą IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu pod Honorowym patronatem prezydenta miasta Grzegorza Kiełba. Trwają zapis do udziału w imprezie.

Poniżej prezentujemy regulamin zawodów oraz treść zgłoszenia, które należy wysłać chcąc wziąć w nich udział.

IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej:

ORGANIZATOR :

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnobrzegu.

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.

CEL ZAWODÓW :

Popularyzacja narciarstwa, jako czynnej formy spędzania czasu wolnego,

Współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku,

Integracja środowiska akademickiego z Mieszkańcami Miasta Tarnobrzeg i Subregionu Tarnobrzeskiego,

Promowanie wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ,Miasta Tarnobrzega oraz gminy Klimontów

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

Stok narciarski w Konarach – 11 luty 2017 r.
9:00 do 9:30 Wydawanie numerów startowych

9:30 – 10:00 Zapoznanie z regulaminem, przygotowanie do rozpoczęcia zawodów

10:00 Rozpoczęcie zawodów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Amatorzy narciarstwa zjazdowego i snowboardu,

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu do dnia 9 lutego 2017 r. do godz. 24.00 na adres mailowy: samorzad@pwsz.tarnobrzeg.pl
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na oświadczeniu przed przystąpieniem do rywalizacji.

Limit uczestników wynosi 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie sposoby oszustwa będą powodowały dyskwalifikacje zawodnika.

Zawodnik , który nie ma ukończonych 18 lat, powinien posiadać zgodę rodziców oraz obecność rodzica zawodnika przez cały czas zawodów.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Uczestnicy zawodów mają możliwość oglądnięcia trasy. Oglądanie trasy przez zawodników z założonymi numerami startowymi będzie odbywać się zjazdem obok trasy, w czasie wyznaczonym przez organizatora – przejazd po trasie w tym czasie grozi dyskwalifikacją zawodnika. Zawody będą rozegrane w sposób następujący: liczyć będą się dwa przejazdy slalomem z pomiarem czasu przejazdu i obydwa zjazdy będą sumowane. We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu przejazdu. Warunkiem odbycia zawodów jest zgłoszenie się, co najmniej 10 zawodników.

PODZIAŁ NA GRUPY

NARTY

KOBIETY MĘŻCZYŹNI MŁODZIK (OPEN)

NK 18 + NM 18 + NMM 14 – 18

SNOWBOARD

KOBIETY MĘŻCZYŹNI MŁODZIK (OPEN)

SK 18+ SM 18+ SMM 14-18

UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej będzie mniejsza niż 3, kategorie zostaną połączone.

PROGRAM ZAWODÓW :

9:00 – 9:30 wydawanie numerów startowych (po okazaniu dokumentu tożsamości).

9:30 – 9:50 odprawa techniczna i oglądanie trasy.

10.00 – start zawodników wg numerów startowych w grupach w kolejności: NK, NM, NMM, ,SK, SM, SMM

13:30 – zakończenie zawodów.

14:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ INTERPRETACJA REGULAMINU:

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa zawodów.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.

Uczestnicy zawodów są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.

Uczestnik zawodów, który nie ukończył 18 roku życia zobowiązany jest posiadanie zgody prawnego opiekuna oraz przybycie z prawnym opiekunem na zawody i obecnością jego przez cały czas zawodów.

W trakcie uczestnictwa w zawodach zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

W razie wypadku/kontuzji uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zawodów.

Kierownik zawodów ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi zawodów.

(Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zawodów z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.)


Załącznik nr 1

do Regulaminu

IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

o Puchar Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

Oświadczenie uczestnika

Tarnobrzeg, dnia …………………… 2017 roku
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………. legitymujący/a się *dowodem osobistym seria ..…….. nr …………………………………../* legitymacją studencką………………….. oświadczam, że jestem

zdolny/a do udziału w IV Otwartych Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Tarnobrzegu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba przez Radę Uczelnianą Samorząd Studencki i Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy PWSZ w Tarnobrzeg na Stoku narciarskim w Konarach dnia 11 lutego 2017 r. i startuję na swoją odpowiedzialności (postawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101,
poz. 1095).

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zawodów oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dane: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz wizerunku (zdjęcia) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu promocji imprezy, w tym sporządzenia klasyfikacji generalnej oraz sprawozdawczości, artykuły do prasy, strona internetowa PWSZ Tarnobrzeg.

 
…………………………………….

Podpis uczestnika


Załącznik nr 2

do Regulaminu

IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

o Puchar Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

Karta zgłoszenia uczestnika

( Wypełnić czytelnie i drukowanymi literami )

Nazwisko ………………………………………………………………………………….…………….

Imię ………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia …………………………….. ………………………………………………..

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………

kod pocztowy/miejscowość …………………………………………………………………………….

telefon kontaktowy:………………………………………… ……………………………

adres email:………………………………………………………………………………..

Zgłaszam udział w zawodach w dniu 11 luty 2017 r. do konkurencji

(Prosimy o zaznaczenie „X” w okienku z odpowiednią kategorią)

NARTY
MĘŻCZYŹNI : NM 18 +
K OBIETY : NK 18 +
MŁODZIK : NMM 14 -18
SNOWBOARD
Mężczyźni : SM 18+
Kobiety : SK 18+
Młodzik : SMM 14-18

 
……………………………………

Data i podpis uczestnika


Załącznik nr 3

do Regulaminu

IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

o Puchar Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba

……………………………………………………. ……………………………………

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna Miejscowość, data

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Adres zamieszkania

……………………………………………………..

Numer telefonu rodzica/opiekuna

…………………………………………………….

Nr i seria dowodu osobistego
Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna*
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………… w

„IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu”. Zawody odbędą się w dniu 11 lutego 2017 roku na stoku w Konarach.
…………………………………………

Podpis Rodzica


IV Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *