11 kwietnia przetarg na dzierżawę działek nad jeziorem

Na poniedziałek 11 kwietnia zaplanowano pierwszy przetarg ustny na najem na trzy sezony letnie – od 01.05.2016 do 30.09.2016, od 01.05.2017 do 30.09.2017, oraz od 01.05.2018 do 30.09.2018 – terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 32 sala nr 201 godz. 12:00. Wadium za każda lokalizację wynosi dwa tysiące złotych. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału, osoby, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Tarnobrzeg.

Warunki najmu:

1.Najem obejmuje okres określony od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.

2.Prezydent miasta zastrzega sobie możliwość wyłączenia prowadzenia działalności usługowej w sezonie 2016, 2017 i 2018 (max. do 6 dni) w danym roku na imprezy organizowane lub współorganizowane przez prezydenta miasta.

3.Czynsz najmu za sezon letni 2016 r. płatny jednorazowo przed podpisaniem umowy.

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu w pierwszym sezonie 2016 r. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż w terminie trzech dni od jego rozstrzygnięcia.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu, przed przystąpieniem do przetargu i złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyższego projektu. Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Tel. 0 15-822-65-70 wew. 218,210 Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie, regulamin przetargu, projekt umowy, oświadczenie oferenta dostępne są w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7 stanowisko nr 4.

Szczegółowa oferta:
– lokalizacja nr G1 cz. działki ozn. nr ewid.101/5 o pow. 90 m² / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

– lokalizacja nr G2 cz. działki ozn. nr ewid.101/5 o pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

-lokalizacja nr G3 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r.,od 01.05.2018r. do30.09.2018r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

-lokalizacja nr G4 cz. działki ozn. nr ewid.492/1 o pow. 90 m² / 10 x 9m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

– lokalizacja nr G5 cz. działek ozn. nr ewid.81,45/5,490/3 o łącznej pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 7000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

– lokalizacja nr G6 cz. działki ozn. nr ewid.968/5 o pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

-lokalizacja nr G7 cz. działki ozn. nr ewid.976/3 o pow. 90 m² / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r., od 01.05.2018r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka czynszu najmu za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT – minimalne postąpienie 500 zł.

Czynsze najmu za sezony letnie 2017 r. i 2018 r. płatne będą przed rozpoczęciem sezonu.

Waloryzacja stawki czynszu najmu za sezon letni począwszy od 2017 r. dokonana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni opublikowany przez GUS

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *